Pravilnik o postupku elektronske licitacione prodaje

Ovim Pravilnikom se bliže uređuju uslovi za sprovođenje elektronske licitacione prodaje umjetničke slike, koja predstavlja donaciju osnivača Fondacije ovoj nevladinoj Fondaciji.

Elektronska licitaciona prodaja je ujedno i prva humanitarna i dobrovoljna  akcija prikupljanja sredstava Fondacije za ostvarivanje registrovanih ciljeva, koja će se vršiti preko sajta Fondacije.

Za pristup el.javnom nadmetanju učesnik mora biti obaviješten o uslovima elektronske javne licitacije, predmetu licitacione prodaje, uslovima za učešće u el.licitacionoj prodaji, početnoj cijeni, najvećoj ponuđenoj cijeni u tom trenutku i dr.

Učesnici aukcije će biti obaviješteni i putem email-a i to:

-da su uspješno kreirali nalog, da su uspješno uplatili učešće, da su licitirali, da je neki učesnik ponudio bolju cijenu u toku trajanja aukcije i na kraju da li su imali najbolju ponudu ili ne.

El.licitaciona prodaja će trajati u periodu od 01.03.2021. u 00:00h do 21.03.2021.godine, do 16:00h.

Da bi se dobilo status učesnika javnog nadmetanja neophodno je registrovati se na sajtu fondacije u dijelu sajta koji se odnosi na licitaciju, uplatiti iznos od 50€ – učešće, elektronskim putem. Ova sredstva će zapravo biti donacija Fondaciji i taj iznos se biti nepovratan i ići će u humanitarne svrhe. To znači da se ova donacija neće vraćati ni učesniku ukoliko ne bude najbolji ponuđač niti konačnom kupcu slike. Tek nakon ove procedure, učesnik će imati mogućnost licitiranja.

Početna cijena predmeta el.licitacione prodaje-umjetničke slike je 2.000€(dvijehiljadeeura).

Ukoliko u toku trajanja postupka licitacije dođe do prekida usled tehničke smetnje, javno nadmetanje će biti nastavljeno u istom stanju u kojem je prekinuto, odmah nakon otklanjanja kvara.

Učesnik koji je nakon okončanog postupka el.licitacije ponudio najveću cijenu postaje kupac predmeta prodaje-umjetničke slike.

Nakon okončanja postupka licitacije kupac, tj.učesnik sa najboljom ponudom i organizator licitacije-Fondacija,  zaključuju ugovor o kupoprodaji.

Kupac uplaćuje kupoprodajnu cijenu u skladu sa ugovorom o kupoprodaji.

Kupac uplaćuje cijeli iznos koju je ponudio u postupku licitacije, a 50€ koje je uplatio kao učešće smatraće se kao donacija Fondaciji, kao i svim drugim učesnicima u licitacionom postupku.

Ukoliko kupac iz čl.9 ovog Pravilnika ne potpiše ugovor o kupoprodaji sa Fondacijom ili ne uplati sredstva u ugovorenom roku, a nije bilo drugih učesnika u postupku, licitacija će se ponoviti pod istim uslovima.

Ukoliko kupac iz čl.9 ovog Pravilnika odbije da potpiše ugovor ili ne uplati sredstva u ugovorenom roku, a bilo je više učesnika, učesnik koji je istakao sledeću najbolju ponudu postaje kupac predmeta licitacije-umjetničke slike.

Ako je prvo nadmetanje neuspjelo iz bilo kojeg razloga, druga licitacija će biti objavljena na sajtu Fondacije u roku od 7 dana od okončanja prve, pod istim uslovima kao i prethodna.